Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Bloss Schoonheidsinstituut (Gedeponeerd bij de KvK te Rotterdam)

Artikel 1. - Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Bloss Schoonheidsinstituut en de cliënt waarop Bloss Schoonheidsinstituut deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2. - Inspanningen Bloss Schoonheidsinstituut

 • Bloss Schoonheidsinstituut zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan Bloss Schoonheidsinstituut worden verteld.
 • Bloss Schoonheidsinstituut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • Bloss Schoonheidsinstituut zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cliënt informeren over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Artikel 3.- Afspraken

 • De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Bloss Schoonheidsinstituut melden.
 • Indien de cliënt deze verplichting niet tijdig nakomt, mag Bloss Schoonheidsinstituut 50% van het honorarium + administratie kosten voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.
 • Komt de cliënt niet op de afspraak naar de salon voor de vooraf besproken behandeling, mag Bloss Schoonheidsinstituut het gehele honorarium van de behandeling + administratie kosten berekenen.
 • Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Bloss Schoonheidsinstituut de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
 • Indien de cliënt meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd aankomt, mag Bloss Schoonheidsinstituut de afspraak annuleren en het geheel afgesproken honorarium van de behandeling berekenen.
 • Bloss Schoonheidsinstituut moet zelf bij verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk dit aan de cliënt melden.
 • Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van leden 2 en 6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht.
 • Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Artikel 4. – Betaling

 • Bloss Schoonheidsinstituut vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon dan wel op de website.
 • De gemelde prijzen zijn inclusief BTW.
 • Aanbiedingen in alle uitingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 • De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling/kuur en eventuele producten contant of d.m.v. pin te voldoen.
 • Als de betaling (met hoge uitzondering) niet ter plekke is voldaan dient betaling te geschieden binnen vijf dagen na factuurdatum op het door Bloss Schoonheidsinstituut aangegeven bankrekeningnummer.
 • Indien cliënt na het verstrijken van de gestelde betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald, is cliënt verplicht aan Bloss Schoonheidsinstituut alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief kosten voor juridische bijstand, te vergoeden.

Artikel 5. - Persoonsgegevens en Privacy

 • De cliënt voorziet Bloss Schoonheidsinstituut vooraf aan de eerste behandeling alle gegevens, waarvan Bloss Schoonheidsinstituut aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
 • Bloss Schoonheidsinstituut neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in het geautomatiseerde klantenbestand.
 • Bloss Schoonheidsinstituut is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft meegedeeld tijdens de intake en/of behandeling.
 • Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 • De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Bloss Schoonheidsinstituut verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derde te vertrekken.
 • Bloss Schoonheidsinstituut zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden.

Artikel 6. – Aansprakelijkheid

 • Bloss Schoonheidsinstituut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Bloss Schoonheidsinstituut is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
 • Bloss Schoonheidsinstituut is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar het instituut.
 • Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Bloss Schoonheidsinstituut zelf.

Artikel 7.- Klachten

 • Indien de cliënt een gemotiveerde klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking zowel mondeling als schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Bloss Schoonheidsinstituut .
 • Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Bloss Schoonheidsinstituut de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
 • Indien een klacht over de producten gegrond is Bloss Schoonheidsinstituut het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden, zie artikel 8.
 • Indien Bloss Schoonheidsinstituut en de cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de cliënt het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Artikel 8.- Garantie

 • Bloss Schoonheidsinstituut geeft de cliënt 2 weken garantie op de behandelingen en de producten.
 • Deze garantie vervalt indien, zie leden 3 t/m 6 van dit artikel.
 • De cliënt andere producten dan door Bloss Schoonheidsinstituut geadviseerde producten heeft gebruikt.
 • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 • Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

Artikel 9. - Beschadiging en diefstal

 • Bloss Schoonheidsinstituut heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
 • Bloss Schoonheidsinstituut meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 10. - Behoorlijk gedrag

 • De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.
 • Indien cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Bloss Schoonheidsinstituut het recht de cliënt zonder opgaaf van redenen de toegang tot het instituut te weigeren.
 • Bij Bloss Schoonheidsinstituut wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van huidverzorgingsspecialisten.
 • Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

Artikel 11. – Recht

 • Op elke overeenkomst tussen Bloss Schoonheidsinstituut en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
 • De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Bloss Schoonheidsinstituut en ze zijn ook in de salon beschikbaar.
 • De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Ze zijn d.d. 1 maart 2015 gedeponeerd onder KvK nummer 58028846.
 • U kunt de voorwaarden opvragen bij de Kamer van Koophandel.
 • Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 • Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Bloss Schoonheidsinstituut is lid bij de ANBOS en hierdoor aangesloten bij de stichting Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging.